عکس های مربوطهمنو

  دانلود های مفید


  اطلاعات دستگاه

  اطلاعات پایه دستگاه :

  نام دستگاه )فارسي (

  فلوسایتومتری     

  نام دستگاه ) لاتين (

  Flow Cytometer

  مدل دستگاه

      BD FACSCalibur

  سال ساخت

  2009

  کشور سازنده

  آمریکا

  شرکت نماینده

   

  خاصیتهای قابل اندازه گیری

  شناسایی و جداسازی یک نوع سلول مشخص در میان جمعیت متنوع سلول ها

  زمینه های کاربرد

  تحقیقات سلولی و مولکولی-بافت شناسی-ایمنولوژی-پزشکی..

   

  موارد قابل اندازه گيري با دستگاه :

  مورد اندازه گیری

  واحد اندازه گیری

  دقت اندازه گیری

  سلول زنده یا فیکس شده انسانی یا حیوانی

  درصد  

   

   

  متعلقات و تجهيزات جانبي دستگاه :

  ردیف

  نام دستگاه

  1

  محلول هایCell fix-cell wash-lysing-Rinse-clean-sheath

   

         توجه :

   1- تمامي مراحل اماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد متقاضي مي باشد .

     2- ميزان نمونه جهت کار با دستگاه حدود نيم تا يک ميلي ليتر باشد       

   

   

  خدمات قابل ارائه با این دستگاه :

  شرح خدمات

  نحوه ارائه خدمات

  -          ایمونوفنوتایپ سلولی

  -          آنالیزDNA -جداسازی سلول ها

  -          آپوپتوز-غلظت و جابجای کلسیم

  حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه

   

  کاربران دستگاه :

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  پست سازماني

  مدرک تحصیلی

  2

  مژگان حیدری

  کارشناس آزمایشگاه

  کارشناس ارشد ایمونولوژی

   

  اطلاعاتی در مورد دستگاه

   فلوسایتومتری روشی دستگاهی و بسیار دقیق است که جزء لاینفکی از تحقیقات بیولوژی پایه و تشخیص بیماری ها بوده که به خصوصیات پراکنده سازی نور توسط سلول های تحت آزمایش و نیز بر نشر فلوئورسانس از آنها استوار است.نشر فلورسانس با استفاده از آنتی بادی های کونژوگه با فلورانس انجام شده که این آنتی بادی ها می توانند مولکول های سطحی و یا ترکیبات داخلی سلول ها را ردیابی کرده و به آنها متصل شوند و شناسایی انواع سلول های موجود در یک جمعیت سلولی متنوع را توسط فلوسایتومتری امکانپذیر سازند.

  کاربرد دستگاه :

  جستجوی آپوپتوز و اندازه گیری سلول های آپوپتوتیک از میان مخلوطی از سلول ها دیگر، تعیین کمی مقدار DNAو شناسایی سلول های دیپلوئید نرمال در حال استراحت،شناسایی سلول های که در مرحله پیش میتوزی و یا میتوز هستند، اندازه گیری تعداد کروموزوم ها(هنجار یا ناهنجار)،تشخیص بیماری های بدخیم مانند سرطان با سلول های آناپلوئیدی و...

  دستگاه حاضر از تکنیک Cell Sortingنیز بهره مند بوده و امکان جداسازی یک سلول خاص را در میان جمعیت سلول ها دارا می باشد .

   

  BD

  Company

  Cell Quest(macintosh)

  Software

  Facscalibw

  Model

  Four color (FITC,PE,PERCP,APC)

  Analysis

  Blue   488nm

  Laser

  Red 635nm

  16-29c(60-85F)

  Operating temperature

  10-90%

  Operating humidity

   

   

   

   تاریخ بازنگری:15/03/94


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0